Rapport in PDF

Deelonderzoek content gemeente.groningen.nl

Inleiding

Openbare voorzieningen moeten bruikbaar en toegankelijk zijn voor alle burgers. Net zoals een gebouw rolstoeltoegankelijk moet zijn, moet een website of mobiele app ook bediend kunnen worden door mensen met een beperking. Dit kunnen bijvoorbeeld visuele, auditieve of motorische beperkingen zijn. Denk aan slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen die hun handen niet of in beperkte mate kunnen gebruiken. Ook cognitieve factoren spelen een rol: is de content voor iedereen te begrijpen?

Nederlandse overheidsorganisaties moeten voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1, onder de Europese standaard voor overheidswebsites EN 301 549. Deze criteria variëren van technisch functionele eisen zoals een goede werking met het toetsenbord tot aan meer inhoudelijke eisen zoals duidelijke foutmeldingen en een heldere navigatiestructuur.

Dit onderzoek is handmatig uitgevoerd volgens de WCAG-EM evaluatiemethode met ondersteuning van automatische test tools. De pagina’s uit de sample zijn onderzocht op alle 50 criteria onder WCAG 2.1 A en AA. Wanneer aan een criterium niet wordt voldaan, worden hiervan een of meer voorbeelden gegeven. Deze bevindingen kunnen op meer plekken voorkomen en moeten structureel worden aangepakt.

De WCAG criteria zijn ingedeeld volgens vier principes, welke ook de leidraad vormen voor dit rapport: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Gedetailleerde informatie over deze criteria is te vinden op de website van het W3C (Nederlandse vertaling).

Over deze evaluatie

Rapport auteur
Janita Top
Evaluatie opdrachtgever
Gemeente Groningen
Evaluatiedatum
2 juni 2022
Versie
1.0

Managementsamenvatting

Dit rapport bevat het deelonderzoek content. In combinatie met een deelonderzoek techniek vormt dit een volledig toegankelijkheidsonderzoek van de website. Hiervoor is uitgegaan van het WCAG 2.1 AA onderzoek voor Borne, op 4 april 2022 uitgevoerd door Accessibility. De gemeente Groningen gebruikt dezelfde template van leverancier Dimpact als Borne.

Uit dit onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan 20 van de 29 content-specifieke criteria voor toegankelijkheid. Veel onderdelen van de site zijn dus al goed toegankelijk, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk.

Zo is positief dat alle onderzochte video's goede ondertiteling hebben, dat de tekst goed schaalbaar is en dat de taal van de pagina's goed staat ingesteld.

Waar nog verbetering nodig is, is onder andere bij het gebruik van iconen waar een tekstalternatief mist, zoals bij de social media links. Ook worden koppen nog niet overal op de correcte manier gebruikt. Veel knoppen en links hebben te weinig contrast en een deel van de links wordt binnen de lopende tekst alleen met kleur aangegeven, waardoor een deel van de gebruikers deze kan missen.

Tenslotte zijn er nog 3 technische bevindingen beschreven (deze zijn niet meegeteld in de behaalde criteria) die te maken hebben met toetsenbordtoegankelijkheid en focuszichtbaarheid.

Scope van de evaluatie

Website naam
Deelonderzoek content gemeente.groningen.nl
Scope van de website
Alle pagina's op https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/.
Niet de content op subdomeinen, zoals formulieren van Mijn Loket en afspraken. Deze systemen worden apart onderzocht. Hierdoor zitten er geen formulieren in de sample van dit onderzoek.
WCAG Versie
2.1
Conformiteitsdoel
AA
Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
Gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.

Uitgebreide toetsresultaten

Samenvatting

Gerapporteerd over 32 van 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.

Alle resultaten

1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.1.1: Niet-tekstuele content
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Homepage

Uitkomst: Onvoldoende

Informatie voor vluchtelingen uit Oekraine

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwsbericht subsidie verduurzaming

Uitkomst: Onvoldoende

PDF meestgestelde vragen de Suikerzijde

Uitkomst: Onvoldoende

Suikerzijde (video)

Uitkomst: Onvoldoende

Homepage

De grote foto met de skyline van Groningen heeft als alt-tekst “afbeelding”. Geef een goede beschrijving of laat de alt tekst leeg wanneer de afbeelding decoratief is. Dit geldt ook voor de foto’s bij de items over nieuwsbrieven en contact onderaan de pagina.

Informatie voor vluchtelingen uit Oekraine

Sommige links hebben een icoontje erachter staan die aangeeft dat de link naar een andere website gaat. Voor dit icoon wordt geen tekstalternatief gegeven. Zet deze informatie (eventueel verborgen met CSS) binnen de linktekst. Dit kan handmatig worden gedaan door de redactie, of door de ontwikkelaar standaard worden toegevoegd voor links die naar andere domeinen gaan.

Nieuwsbericht subsidie verduurzaming

Onderaan de pagina staat een paragraaf met daarvoor een icoontje van een uitroepteken. Dit icoon heeft geen tekstalternatief, waardoor deze extra informatie niet wordt doorgegeven aan gebruikers van hulpsoftware. Aangezien deze afbeelding nu met CSS wordt geplaatst, zal de developer een tekstalternatief moeten toevoegen, bijvoorbeeld door een zgn. ‘screenreadertekst’.

PDF meestgestelde vragen de Suikerzijde

De 2 afbeeldingen onderaan pagina 1 missen een alternatieve tekst.

Suikerzijde (video)

De afbeeldingen onder kaarten en impressies hebben alle als alt-tekst ‘afbeelding’. In de vergrote versie zijn de alt-teksten leeg. Voeg hier een goede beschrijving toe. (Opmerking: de buttons bij de vergroting hebben als naam een spelfout: ‘ga naar de volgende afbeeldging’.)

1.2 Op tijd gebaseerde media
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Suikerzijde (video)

Uitkomst: Onvoldoende

Suikerzijde (video)

In de eerste twee video’s op de pagina komt aan het eind een webadres in beeld. Deze wordt niet uitgesproken. Voeg deze toe aan de audio of zet deze in tekst bij de video’s.

1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.3 Aanpasbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.3.1: Info en relaties
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Homepage

Uitkomst: Onvoldoende

Vluchtelingen Oekraine

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwsbericht subsidie verduurzaming

Uitkomst: Onvoldoende

Meer extra's voor minima (video)

Uitkomst: Onvoldoende

PDF meestgestelde vragen de Suikerzijde

Uitkomst: Onvoldoende

PDF Economische agenda 2020-2022

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

De actieve taal (Nederlands/Engels) wordt visueel aangegeven met een grijze achtergrondkleur. Dit wordt echter niet doorgegeven aan hulpsoftware. Voeg hiervoor een (verborgen) tekst of aria-attribuut toe aan het actieve item.

Homepage

Er worden voor onderwerpen en nieuwslinks koppen gebruikt (h2 en h3), terwijl er na deze koppen geen content volgt. In dit geval moeten dit enkel link elementen zijn, en geen headings. Voor bezoekers die navigeren via koppen zoals screenreadergebruikers kan dit verwarrend zijn, omdat ze na een kop content verwachten. (Wanneer een na een kop een korte omschrijving volgt, kan dit wel.)

Vluchtelingen Oekraine

De kopjes in de footer (h3) vallen in de hierarchie onder het laatste item (h2, 2Информация для беженцев с Украины). Dit klopt niet. Zo kunnen screenreadergebruikers deze kopjes gemakkelijk missen. Voeg een (eventueel visueel verborgen) kopje op h2-niveau toe boven de footer om de hierarchie kloppend te maken. Dit komt op alle pagina’s voor.

Nieuwsbericht subsidie verduurzaming

Onderaan de pagina staat een paragraaf met het kopje ‘EZK opdrachtgever, SNN voert uit’. Dit kopje is niet met een heading-element opgemaakt, maar d.m.v. het strong-element. Hierdoor wordt deze niet als kop herkend door hulpsoftware.

Meer extra's voor minima (video)

In het sidebarmenu (met interne paginalinks) staat een icoontje voor het actieve item. Deze actieve status wordt niet doorgegeven aan hulpsoftware. Zie ook 2.4.3 voor een goede werking van dit menu voor toetsenbordgebruikers.

PDF meestgestelde vragen de Suikerzijde

De kopjes in het document hebben geen kopopmaak, maar zijn als paragraaf aangegegeven. Hierdoor wordt navigeren tussen koppen (hier de vragen) door gebruikers van hulpsoftware onmogelijk en moeten ze alle teksten lineair doorlopen.

PDF Economische agenda 2020-2022

De PDF heeft geen tags (codelaag) en daardoor is er voor hulpsoftware zoals screenreaders geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Deze codelaag wordt aangemaakt in het bronbestand (bijvoorbeeld Word of Indesign) en moet van daaruit goed worden geëxporteerd. Wanneer de codelaag aanwezig is en aan de richtlijnen voldoet, kan hulpsoftware de inhoud juist weergeven voor de gebruiker, zoals ook bij goed opgebouwde HTML-pagina's het geval is.

1.3.2: Betekenisvolle volgorde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.3.4: Weergavestand
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

1.3.5: Identificeer het doel van de input
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

1.4 Onderscheidbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.4.1: Gebruik van kleur
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Parkeertarieven (tabellen)

Uitkomst: Onvoldoende

PDF Economische agenda 2020-2022

Uitkomst: Onvoldoende

Parkeertarieven (tabellen)

In de tabel worden links alleen aangegeven met behulp van een andere kleur (rood). Slechtzienden en kleurenblinden kunnen missen dat hier een link staat. Voeg bijvoorbeeld onderstreping toe om duidelijk te maken dat het om een link gaat.

PDF Economische agenda 2020-2022

In de staafdiagram op pagina 10 worden de verschillen alleen aangegeven in kleur (lichtblauw en iets donkerder blauw, het verschil hiertussen is minder dan 3:1). Hierdoor kan niet iedereen dit goed onderscheiden. Gebruik een extra visuele manier om dit onderscheid aan te geven, bijvoorbeeld met een cijferpercentage in tekst of arcering van de staven.

1.4.2: Geluidsbediening
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.4.3: Contrast (minimum)
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Homepage

Uitkomst: Onvoldoende

Vluchtelingen Oekraine

Uitkomst: Onvoldoende

Informatie voor vluchtelingen uit Oekraine

Uitkomst: Onvoldoende

PDF Economische agenda 2020-2022

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Er zijn meerdere elementen gevonden met een te laag contrast. Gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn kunnen deze teksten moeilijker of niet lezen. Gebruik minimaal een contrast van 4.5:1 voor normale tekst. Dit geldt ook voor actieve states zoals hover en focus. Pas dit aan voor onderstaande onderdelen.

Homepage

De knoppen ‘Meer onderwerpen’ en ‘Meer nieuws’ (het contrast is 3.3:1). In de focus state is het contrast 2.7:1 (zie screenshot 1, zie ook de uitleg bij 2.4.7).

De skiplink om direct naar de inhoud te gaan (3.28:1).

De uitgelichte afbeelding onder nieuws bevat witte tekst boven een foto. Op 100% zit hier een zwarte gradient achter, maar wanneer je inzoomt verdwijnt deze. Daardoor is het contrast niet overal meer voldoende. Zie screenshot 4.

Vluchtelingen Oekraine

De teksten in het kruimelpad (3.28:1).

Links binnen de tekst zoals het telefoonnummer (3.28:1).

Informatie voor vluchtelingen uit Oekraine

De links binnen de teksten en in de sidebar (3.0:1)

PDF Economische agenda 2020-2022

Veel gekleurde teksten (of wit op gekleurde achtergrond) hebben te weinig contrast, zoals paars, groen, lichtblauw en geel.

1.4.4: Herschalen van tekst
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

1.4.5: Afbeeldingen van tekst
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.10: Reflow
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

De links in de footer worden deels onzichtbaar wanneer je inzoomt. Zorg dat in ieder geval tot 400% inzoomen (bij 1280px breed) alle content leesbaar en bruikbaar blijft, zonder in twee richtingen te moeten scrollen. Zie screenshot 5.

Wanneer je de skiplink activeert bij 150% ingezoomd of meer, kom je achter de header terecht en zie je eerst niet waar je bent. De focus komt op onderdelen die niet in beeld zijn. Zie screenshot 6. De focus staat hier op ‘werk en uitkering’.

1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.12: Tekstafstand
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

1.4.13: Content bij hover of focus
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.1.1: Toetsenbord
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Toegevoegde technische bevinding

Met de muis en touch kun je de link met ‘Uw mening’ wegklikken. Met het toetsenbord kan dit niet. Met name voor gebruikers die inzoomen zou dit wel handig zijn omdat dit blok dan meer ruimte in neemt en over content heen valt. (Zie ook screenshot 5.)

2.1.2: Geen toetsenbordval
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.1.4: Enkel teken sneltoetsen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.2 Genoeg tijd
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.2.1: Timing aanpasbaar
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.3 Toevallen en fysieke reacties
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4 Navigeerbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.4.1: Blokken omzeilen
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.4.2: Paginatitel
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

PDF meestgestelde vragen de Suikerzijde

Uitkomst: Onvoldoende

PDF Economische agenda 2020-2022

Uitkomst: Onvoldoende

PDF meestgestelde vragen de Suikerzijde

Het PDF-bestand heeft geen titel. Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten/webpagina’s belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Pas de titel aan in de Documenteigenschappen in Adobe PDF.

PDF Economische agenda 2020-2022

Het PDF-bestand heeft geen titel. Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten/webpagina’s belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Pas de titel aan in de Documenteigenschappen in Adobe PDF.

2.4.3: Focus volgorde
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Homepage

Uitkomst: Onvoldoende

Meer extra's voor minima (video)

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Toegevoegde technische bevinding

Homepage

Wanneer je de knop ‘Meer onderwerpen’ activeert en je wilt dan verder navigeren, dan gaat de focus meteen door naar de nieuwsberichten in plaats van de erbij gekomen links. Dit is erg verwarrend. Zorg dat de focus dan meteen bij de nieuwe links verder gaat.

Dit komt op meerdere pagina’s voor, ook bijvoorbeeld wanneer er op de pagina ‘English’ meer blokken bij komen. (De knop staat hier trouwens nog in het Nederlands.) Zie screenshot 3.

Meer extra's voor minima (video)

In de sidebar staan interne paginalinks. Deze kunnen wel geactiveerd worden met het toetsenbord, maar na activeren scroll je alleen visueel naar dat betreffende gedeelte. Met het toetsenbord zit je nog steeds in het menu. Dit komt op veel pagina’s voor.

2.4.4: Linkdoel (in context)
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Toegankelijkheidsverklaring

Uitkomst: Niet getoetst

Hele sample

Bevindingen:

De links naar de social media onderaan de pagina hebben geen tekst. Er staat een linktekst in de code, maar deze is op verborgen gezet. Hierdoor is het alleen visueel duidelijk waar de links heen gaan en niet voor gebruikers van hulpsoftware.

Toegankelijkheidsverklaring

Opmerking: Er staat de tekst ‘Klik op onderstaande afbeelding om de eigen toegankelijkheidsverklaring van de gemeente Groningen in te zien.’, maar de afbeelding met het label gaat nu niet naar de verklaring in het register, maar laat de afbeelding zien in een popup.

2.4.5: Meerdere manieren
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.4.6: Koppen en labels
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4.7: Focus zichtbaar
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

Homepage

Uitkomst: Niet getoetst

Hele sample

Bevindingen:

Toegevoegde technische bevinding

Homepage

Opmerking: de focus op de knoppen (rode en blauwe) worden weergegeven door enkel een klein kleurverschil: een lichtrode cirkel in het rood of een lichtblauwe cirkel in het blauw. Het contrast tussen deze states is 1.5:1 en 1.7:1. Op dit moment is dit nog toegestaan, maar onder WCAG 2.2 (eind 2022) wordt hierbij een minimum van 3:1. vereist. Zie screenshots 1 en 2.

2.5 Input Modaliteiten
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.5.1: Aanwijzergebaren
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.5.2: Aanwijzerannulering
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.5.3: Label in naam
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.5.4: Bewegingsactivering
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.1.1: Taal van de pagina
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.1.2: Taal van onderdelen
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Vluchtelingen Oekraine

Uitkomst: Onvoldoende

Informatie voor vluchtelingen uit Oekraine

Uitkomst: Onvoldoende

English (overzicht)

Uitkomst: Onvoldoende

Vluchtelingen Oekraine

De gedeeltes met de Oekraïense content zijn niet in de code aangegeven als Oekraïens. Screenreaders kunnen hierdoor niet de juiste taal bepalen voor dit onderdeel en lezen het mogelijk verkeerd voor. Geef de taal van de Oekraïense content tekst aan met het attribuut lang="uk" op het betreffende element.

Informatie voor vluchtelingen uit Oekraine

De gedeeltes met de Oekraïense content zijn niet in de code aangegeven als Oekraïens. Screenreaders kunnen hierdoor niet de juiste taal bepalen voor dit onderdeel en lezen het mogelijk verkeerd voor. Geef de taal van de Oekraïense content tekst aan met het attribuut lang="uk" op het betreffende element.

English (overzicht)

De taal van de pagina staat op engels ingesteld, maar de Nederlandse onderdelen hebben geen taalcode. De skiplink staat op deze pagina ook in het Nederlands.

3.2 Voorspelbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.2.1: Bij focus
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

3.2.2: Bij input
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

3.2.3: Consistente navigatie
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

3.2.4: Consistente identificatie
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.3 Assistentie bij invoer
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.3.1: Foutidentificatie
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.2: Labels of instructies
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.3: Foutsuggestie
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

4 Robuust

4.1 Compatibel
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
4.1.1: Parsen
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

4.1.2: Naam, rol, waarde
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

De sluitknop van de link ‘Uw mening’ is een div-element zonder duidelijke naam en rol. De tekst is ‘x’ en wordt nu voor hulpsoftware toegevoegd aan de link. De link heet nu ‘uw mening x’. Maak hier een button element van, zodat het ook werkt met het toetsenbord, en geef deze een duidelijke naam, zoals ‘sluiten’.

4.1.3: Statusberichten
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

Sample met getoetste webpagina's

 1. Homepage - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/
 2. Vluchtelingen Oekraine - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/vluchtelingen-oekraine
 3. Informatie voor vluchtelingen uit Oekraine - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/informaciya-dlya-bizhenciv-z-ukraini
 4. Nieuwsbericht subsidie verduurzaming - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-vanaf-6-juli-geleidelijk-open
 5. Subsidie voor in dienst nemen uitkeringsgerechtigde - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/subsidie-voor-in-dienst-nemen-uitkeringsgerechtigde
 6. English (overzicht) - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/en/english
 7. Toegankelijkheidsverklaring - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/toegankelijkheidsverklaring
 8. Werken bij de gemeente Groningen - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/werken-bij-de-gemeente-groningen
 9. Meer extra's voor minima (video) - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/meer-extras-voor-minima
 10. Verhuizen naar Nederland - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/verhuizen-naar-nederland-immigratie
 11. Parkeertarieven (tabellen) - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/parkeertarieven
 12. PDF meestgestelde vragen de Suikerzijde - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/file/meestgestelde-vragen-de-suikerzijde
 13. PDF Economische agenda 2020-2022 - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/file/economische-agenda-gemeente-groningen-2020-2022
 14. Zoekresultaten - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/zoekresultaten?search=wmo
 15. Contact - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/contact
 16. Suikerzijde (video) - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/de-suikerzijde
 17. Random pagina 1 - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
 18. Random pagina 2 - https://groningen.acc.openonline.weareyou.io/grijze-of-groene-container

Webtechnologie

HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript,PDF,DOM

Onderbouwing van de evaluatie

Gebruikte systemen tijdens het onderzoek:

Screenshots

focus state zoekknop
Figuur 1: De zoekknop in focus met rode cirkel
focus state knop meer onderwerpen
Figuur 2: De knop Meer onderwerpen in focus met blauwe cirkel
knop Meer onderwerpen
Figuur 3: Op deze Engelse pagina is de knop om meer blokken te tonen in het Nederlands
witte titel boven foto
Figuur 4: Wanneer je bent ingezoomd is de donkere gradient achter de tekst weg waardoor het slechter leesbaar wordt.
ingezoomd met afgebroken footer
Figuur 5: Wanneer je inzoomt of op mobiel de site bekijkt, zijn niet alle links in de footer zichtbaar. Ook is hier te zien dat de Uw mening link over de content heen valt en niet weggeklikt kan worden.
icoontje door linktekst heen
Figuur 6: het rode pijltje overlapt de linktekst