Rapport in PDF

Onderzoek toegankelijkheid snn.nl

Inleiding

Openbare voorzieningen moeten bruikbaar en toegankelijk zijn voor alle burgers. Net zoals een gebouw rolstoeltoegankelijk moet zijn, moet een website of mobiele app ook bediend kunnen worden door mensen met een beperking. Dit kunnen bijvoorbeeld visuele, auditieve of motorische beperkingen zijn. Denk aan slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen die hun handen niet of in beperkte mate kunnen gebruiken. Ook cognitieve factoren spelen een rol: is de content voor iedereen te begrijpen?

Nederlandse overheidsorganisaties moeten voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1, onder de Europese standaard voor overheidswebsites EN 301 549. Deze criteria variëren van technisch functionele eisen zoals een goede werking met het toetsenbord tot aan meer inhoudelijke eisen zoals duidelijke foutmeldingen en een heldere navigatiestructuur.

Dit onderzoek is handmatig uitgevoerd volgens de WCAG-EM evaluatiemethode met ondersteuning van automatische test tools. De pagina’s uit de sample zijn onderzocht op alle 50 criteria onder WCAG 2.1 A en AA. Wanneer aan een criterium niet wordt voldaan, worden hiervan een of meer voorbeelden gegeven. Deze bevindingen kunnen op meer plekken voorkomen en moeten structureel worden aangepakt.

De WCAG criteria zijn ingedeeld volgens vier principes, welke ook de leidraad vormen voor dit rapport: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Gedetailleerde informatie over deze criteria is te vinden op de website van het W3C (Nederlandse vertaling).

Over deze evaluatie

Rapport auteur
Janita Top
Evaluatie opdrachtgever
SNN
Evaluatiedatum
25 juli 2023

Managementsamenvatting

Uit dit onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan 32 van de 50 criteria voor toegankelijkheid. Veel onderdelen van de site zijn dus al goed toegankelijk, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk.

Positief is bijvoorbeeld dat de website goed werkt op mobiel, dat blokken met herhaalde links omzeild kunnen worden en dat de webpagina's goede titels hebben.

Verbeteringen zijn echter nog mogelijk op diverse punten, zoals:

 • Onjuiste of missende alt-teksten bij afbeeldingen
 • Invoervelden zonder labels
 • Niet alle content is bereikbaar bij inzoomen

Naast de verplichte WCAG 2.1 criteria zijn ook de in WCAG 2.2 toegevoegde criteria op niveau A en AA onderzocht. Hierbij waren er bevindingen bij 1 succescriterium.

Scope van de evaluatie

Website naam
snn.nl
Scope van de website
Alle pagina's op https://www.snn.nl/. Niet de pagina's onder Mijn SNN.
WCAG Versie
2.1
Conformiteitsdoel
AA
Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
Gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.
Verdere onderzoeksvereisten

Uitgebreide toetsresultaten

Samenvatting

Gerapporteerd over 50 van 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.

Gerapporteerd over 6 van 6 in WCAG 2.2 toegevoegde A en AA Success Criteria.

Alle resultaten

1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.1.1: Niet-tekstuele content
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Werkplaats Netwerk Platteland

Uitkomst: Onvoldoende

Programma’s

Uitkomst: Onvoldoende

Northern Netherlands Alliance (SNN)

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Het logo van SNN in de cookiemelding (img-element) heeft geen alt-attribuut. Geef deze een passende alt-tekst.

Werkplaats Netwerk Platteland

Veel iconen op deze website worden verborgen voor hulpsoftware via ‘aria-hidden’ op de svg-elementen. Soms bieden deze iconen echter wel nuttige informatie, bijvoorbeeld over de locatie, datum, of telefoonnummer. Op deze pagina staat nu onder de titel ‘Werkplaats Netwerk Platteland’ los het woord ‘volgt’. Voor screenreadergebruikers is het nu niet duidelijk dat het hier om de locatie gaat. Svg-elementen die content overbrengen kunnen bijvoorbeeld een alternatieve tekst krijgen via het title-element.

Programma’s

Bovenaan de pagina staat een luchtfoto met als alt-tekst ‘Bron: New Scientist’. Dit is geen beschrijving van de foto. Geef de foto een goed beschrijvende alt-tekst. Een bronvermelding kan beter in een caption worden geplaatst.

Northern Netherlands Alliance (SNN)

Het logo van SNN, zowel in de header als de footer, heeft als alternatieve tekst (en hierdoor linktekst) ‘Bluebear’.

1.2 Op tijd gebaseerde media
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (incl. tabs, video)

Uitkomst: Onvoldoende

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (incl. tabs, video)

In de video komen postcodes in beeld die niet worden uitgesproken (enkel ‘deze postcodes’). Mensen die deze afbeelding niet kunnen zien, missen nu om welke postcodes het gaat. Behalve audiodescriptie kan deze informatie (onder dit niveau A criterium) ook via een alternatief worden aangeboden, zoals een uitgeschreven tekst onder de video.

1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (incl. tabs, video)

Uitkomst: Onvoldoende

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (incl. tabs, video)

In de video komen postcodes in beeld die niet worden uitgesproken (enkel ‘deze postcodes’). Mensen die deze afbeelding niet kunnen zien, missen nu om welke postcodes het gaat. Onder dit niveau AA kan niet worden volstaan met een alternatief, maar is audiodescriptie vereist. Een andere mogelijkheid is om de voiceover de postcodes expliciet te laten noemen.

1.3 Aanpasbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.3.1: Info en relaties
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

aanbod voor particulieren

Uitkomst: Onvoldoende

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (incl. tabs, video)

Uitkomst: Onvoldoende

Subsidie Kansen Verzilveren voor Vakmanschap: School je personeel

Uitkomst: Onvoldoende

Kennisbank

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuws

Uitkomst: Onvoldoende

PDF bezwaarprocedure

Uitkomst: Onvoldoende

PDF machtigingsformulier

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

De kop ‘SNN.nl maakt gebruik van cookies’ in de cookiemelding is als kop gestyled maar niet opgemaakt met een heading-element. Hierdoor wordt het door hulpsoftware niet als kop herkend. Ditzelfde geldt voor ‘Instellingen’ in de popup.

aanbod voor particulieren

Het tekst-invoerveld om te zoeken heeft geen label. Er staat een placeholdertekst, maar een placeholder is niet altijd beschikbaar. Voeg een label-element of aria-label toe met bijvoorbeeld ‘zoekwoord’. Voor hulpsoftware is een label altijd vereist. Voor ziende gebruikers kan het ook beter zijn een duidelijk tekstlabel te tonen dat altijd blijft staan. Dit komt op veel pagina’s voor.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (incl. tabs, video)

Bovenaan de pagina onder de (verborgen) h2-kop ‘Samenvatting’ staan kopjes die in de code zijn opgemaakt met het strong-element in plaats van met kopelementen, zoals ‘Voldoende geld en voldoende tijd’. Screenreader gebruikers die navigeren via koppen missen deze nu. Maak hier kopelementen van.

Qua hiërarchie moeten de koppen die binnen de samenvatting vallen op een lager niveau staan. Wanneer bijvoorbeeld ‘Voor wie is deze subsidie?’ onder de samenvatting valt, moet dit een h3 worden. Dit geldt ook voor de kop van de mededeling over de parlementaire enquête. De kopjes daaronder (de strong-elementen) worden dan h4-niveau. Dit komt bij alle subsidiepagina's voor.

Subsidie Kansen Verzilveren voor Vakmanschap: School je personeel

Bovenaan de pagina bij Informatie staan er i-icoontjes. Deze laten teksten zien bij mouseover of focus. Deze informatie is niet beschikbaar voor screenreaders. Wanneer je op de knop komt, wordt het aria-label voorgelezen. Wanneer je vervolgens de knop activeert, gebeurt er niks. Een oplossing kan hier zijn om gebruik te maken van aria-describedby om de informatie in de tooltip ook meteen voor te laten lezen.

Kennisbank

Bij de paginatie staat een list-item met dots, welke een role=”presentation” heeft. Hierdoor wordt het een div/span-element (de semantiek wordt verwijderd), en is het geen geldig opgemaakte lijst meer. Hier kan beter de gehele list-item verborgen worden via bijvoorbeeld aria-hidden=”true”.

Nieuws

De actieve pagina in het hoofdmenu wordt aangegeven met een andere styling. In de tekst wordt dit echter niet aangegeven. Hulpsoftware kan niet opmaken uit de code welke pagina actief is. Voeg hiervoor bijvoorbeeld aria-current=“page” toe aan het actieve menu-item.

PDF bezwaarprocedure

De PDF heeft geen tags (codelaag) en daardoor is er voor hulpsoftware zoals screenreaders geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Deze codelaag wordt aangemaakt in het bronbestand (bijvoorbeeld Word of Indesign) en moet van daaruit goed worden geëxporteerd. Wanneer de codelaag aanwezig is en aan de richtlijnen voldoet, kan hulpsoftware de inhoud juist weergeven voor de gebruiker, zoals ook bij goed opgebouwde HTML-pagina's het geval is.

PDF machtigingsformulier

Het label van het invoerveld voor de naam van de subsideregeling luidt ‘voorletter s’. Dit klopt niet, deze hoort bij een ander veld. Zorg dat alle velden aan het juiste label (tooltip in Acrobat) zijn gekoppeld. Zie screenshot 12 voor namen en tabvolgorde van de velden.

1.3.2: Betekenisvolle volgorde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Starterslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021

Uitkomst: Onvoldoende

Starterslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021

Bij het stappenplan staat de volgende tekst: ‘Stap 1: Via onderstaande knop start je met de aanvraag. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag’. Er staat echter geen knop onder. Waarschijnlijk wordt de link bedoeld die boven deze content staan met ‘Aanvraag starten’. In verband met wisselende layouts (ook bijvoorbeeld ingezoomd/mobiel) is het beter om de naam van de knop of in dit geval link te noemen en niet de plek in een layout.

1.3.4: Weergavestand
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.3.5: Identificeer het doel van de input
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

contact

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwsbrief

Uitkomst: Onvoldoende

contact

De invoervelden voor persoonlijke informatie zoals naam en adres hebben geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld. Dit maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers gemakkelijker, bijvoorbeeld voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost omdat dit via speciale hulpmiddelen gaat, of voor mensen met cognitieve beperkingen.

Dit kan worden verbeterd door ‘autocomplete’ attributen te plaatsen bij de invoervelden. Zie voor meer informatie https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H98 en voor een lijst van alle attributen https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

Nieuwsbrief

De invoervelden voor persoonlijke informatie zoals naam en adres hebben geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld.

1.4 Onderscheidbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.4.1: Gebruik van kleur
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Het verschil tussen de niet-gefocusde en de gefocusde status van de checkboxes in de cookie-instellingen is alleen een verschil in kleur, tussen groen en oranje. Het contrastverschil tussen deze kleuren is 1:1. Geef de focus ook op een andere manier aan, bijvoorbeeld met een dikkere rand. Zie screenshot 1.

1.4.2: Geluidsbediening
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.4.3: Contrast (minimum)
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

homepage

Uitkomst: Onvoldoende

aanbod voor particulieren

Uitkomst: Onvoldoende

aanbod zakelijk

Uitkomst: Onvoldoende

Programma’s

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Tekst moet een contrast hebben van minimaal 4,5:1 voor slechtzienden en kleurenblinden. Dat geldt ook voor actieve elementen zoals op hover en focus. Een aantal elementen op de website zitten qua contrast onder deze waarden.

homepage

Bij het nieuws staat de datum in het rood over een donkere achtergrond (4.2:1). Zie screenshot 2.

aanbod voor particulieren

De ‘open’ tags (wit op groen, 3.91:1)

aanbod zakelijk

Het actieve paginanummer (wit op geel, 1.81:1) De link in de breadcrumb op hover en focus (geel op lichtblauw, 1.5:1)

Programma’s

De tag ‘raak geïnspireerd’ (wit op geel, 1.81:1)

1.4.4: Herschalen van tekst
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (incl. tabs, video)

Uitkomst: Onvoldoende

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (incl. tabs, video)

Wanneer je bent ingezoomd vanaf 150%, staat er onderaan de pagina een sticky footer met 2 links. Hierdoor is een deel van de content niet meer zichtbaar, zoals de links onderin de footer. Zie screenshot 8.

Vanaf 150% ingezoomd is de laatste subsidie onder ‘Niet gevonden wat je zocht?’ niet meer zichtbaar. (Ook worden er soms blokken overgeslagen wanneer je met de tabtoets erdoor heen gaat.)

Zorg via responsive bouwen dat alle content beschikbaar blijft bij inzoomen. Dit kan door de layout aan te passen of door het mogelijk te maken om overlappende onderdelen te sluiten.

1.4.5: Afbeeldingen van tekst
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.10: Reflow
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (incl. tabs, video)

Uitkomst: Niet getoetst

Zoekresultaten (energie)

Uitkomst: Niet getoetst

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (incl. tabs, video)

Opmerking: op 400% is maar een klein deel van de content leesbaar. Overweeg om de vaste blokken boven en onder kleiner te maken of de mogelijkheid te bieden ze te verbergen. Zie screenshot 10.

Zoekresultaten (energie)

Opmerking: de tekst van de tag loopt op 400% buiten beeld, maar deze lijkt ook niet te kloppen. Zie screenshot 11.

1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

aanbod zakelijk

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Grafische elementen moeten een contrast hebben van minimaal 3:1. Dit geldt ook voor de randen of achtergrondkleur van invoervelden. Een aantal elementen op de website zitten qua contrast onder deze waarden.

aanbod zakelijk

De randen van de invoervelden van de filteropties (lichtgrijs op wit, 1.2:1) De geselecteerde filteropties (geel op wit, 1.8:1)

1.4.12: Tekstafstand
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.13: Content bij hover of focus
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

homepage

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

De submenu’s kunnen alleen worden gesloten door de muis of de toetsenbordfocus te verplaatsen. Mensen die vergrotingssoftware gebruiken moeten de muis bewegen om delen van de pagina te bekijken. Wanneer dan (onbedoeld) content over iets heen valt, moeten ze deze met het toetsenbord weg kunnen halen. Zorg dat deze ook op een andere manier gesloten kan worden, bijvoorbeeld met de escape toets.

homepage

Wanneer de focus op de zoeken submitknop komt, opent er content in de vorm van suggesties. Dit kan alleen worden gesloten door de muis of de toetsenbordfocus te verplaatsen. Zorg dat deze ook op een andere manier gesloten kan worden, bijvoorbeeld met de escape toets.

2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.1.1: Toetsenbord
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

In het hoofdmenu is het item ‘Het SNN’ niet bereikbaar met het toetsenbord.

2.1.2: Geen toetsenbordval
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.1.4: Enkel teken sneltoetsen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.2 Genoeg tijd
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.2.1: Timing aanpasbaar
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.3 Toevallen en fysieke reacties
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4 Navigeerbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.4.1: Blokken omzeilen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Opmerking: de skiplink staat achter het logo en is daardoor lastiger leesbaar. Zie screenshot 3.

2.4.2: Paginatitel
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Northern Netherlands Alliance (SNN)

Uitkomst: Niet getoetst

PDF machtigingsformulier

Uitkomst: Onvoldoende

Northern Netherlands Alliance (SNN)

Opmerking: De paginatitel luidt ‘Home | Bluebear’. Dit kan verwarrend zijn.

PDF machtigingsformulier

De titel van het document luidt ‘Subsidie Verduurzaming Groningen - € 7.000,- Aanvraagformulier’. Dit lijkt niet correct gezien de inhoud.

2.4.3: Focus volgorde
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

aanbod zakelijk

Uitkomst: Niet getoetst

PDF machtigingsformulier

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Wanneer je bent ingezoomd op 110% of meer (bij 1280px breed) en met het toetsenbord door het hoofdmenu gaat, komt de focus in de submenu’s ook op items die niet zichtbaar zijn. Wanneer je deze (per ongeluk) activeert, zorgt dit soms voor een vreemde layout. Zie screenshot 7.

aanbod zakelijk

Opmerking: Na de filters komt de focus op een submitknop, ook als de filteropties gesloten zijn. Om verwarring te voorkomen is het beter dat deze knoppen niet bereikbaar zijn met het toetsenbord wanneer ze visueel verborgen zijn. Dit komt ook voor bij zoek-invoervelden zonder zichtbare submitknop wanneer er geen filters achter staan. Zie screenshot 6.

PDF machtigingsformulier

De focusvolgorde op de invoervelden is niet gelijk aan de visuele volgorde. Het begint bijvoorbeeld bij de ondertekening en gaat daarna naar de gegevens van de subsidieaanvrager, en slaat de gegevens van de subsidieregeling (het eerste veld) over. Je gaat met het toetsenbord zo kriskras door het formulier heen. Dit maakt het invullen erg lastig. Zorg dat de tabvolgorde gelijk is aan de visuele volgorde. Zie screenshot 12.

2.4.4: Linkdoel (in context)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4.5: Meerdere manieren
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4.6: Koppen en labels
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

homepage

Uitkomst: Onvoldoende

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (incl. tabs, video)

Uitkomst: Onvoldoende

homepage

De knop om het zoekwoord te wissen heeft als naam ‘Reset search’. Dit is mogelijk niet voor iedereen duidelijk. Gebruik hier Nederlandse woorden voor.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (incl. tabs, video)

De knoppen om horizontaal te scrollen door de subsidies onderaan hebben als label ‘previous slide’ en ‘next slide’. Dit is mogelijk niet voor iedereen duidelijk. Gebruik hier Nederlandse woorden voor.

2.4.7: Focus zichtbaar
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Opmerking: de focusranden op de zakelijke pagina’s zijn geel en hebben daardoor vaak een erg laag contrast met de achtergrond. Dit is een bevinding onder WCAG 2.2 op AAA niveau, en wordt hier dus niet afgekeurd. Wel wordt aangeraden dit contrast hoger te maken omdat het nu gemakkelijk gemist kan worden. Zie screenshot 5.

2.5 Input Modaliteiten
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.5.1: Aanwijzergebaren
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.5.2: Aanwijzerannulering
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.5.3: Label in naam
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.5.4: Bewegingsactivering
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.1.1: Taal van de pagina
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

PDF bezwaarprocedure

Uitkomst: Onvoldoende

PDF bezwaarprocedure

Het document heeft geen taal gespecificeerd. Screenreaders lezen de pdf mogelijk niet in de juiste taal voor. Stel de juiste taal in bij de documenteigenschappen in Acrobat.

3.1.2: Taal van onderdelen
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.2 Voorspelbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.2.1: Bij focus
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.2.2: Bij input
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.2.3: Consistente navigatie
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.2.4: Consistente identificatie
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.3 Assistentie bij invoer
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.3.1: Foutidentificatie
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwsbrief

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwsbrief

Wanneer het formulier niet verzonden kan worden, verschijnt er geen duidelijke foutmelding. Er komt alleen een (browserafhankelijke) tooltip met ‘Please fill in this field’, die na enkele seconden weer verdwijnt. Voeg een (Nederlandse) melding toe die duidelijk maakt welke velden fout zijn ingevuld, en geef waar nodig suggesties voor verbetering (bijvoorbeeld wanneer het e-mailadres geen correct format heeft).

3.3.2: Labels of instructies
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.3.3: Foutsuggestie
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

4 Robuust

4.1 Compatibel
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
4.1.1: Parsen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

4.1.2: Naam, rol, waarde
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

homepage

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

De hoofdmenu-items hebben een aria-expanded attribuut, maar deze blijft altijd op ‘false’ staan, ook als een submenu geopend is.

homepage

Wanneer je in het zoeken invoerveld staat, komt er een lijst met suggesties onder te staan. Het wordt niet aan hulpsoftware doorgegeven dat dit beschikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door het gebruik van een combobox. Zie voor meer info https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/combobox/.

4.1.3: Statusberichten
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

WCAG 2.2 (extra)

2 Bedienbaar

2.4 Navigeerbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.4.11: Focus Not Obscured (Minimum) (AA)
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Homepage

Uitkomst: Onvoldoende

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen

Uitkomst: Onvoldoende

Homepage

Wanneer ingezoomd op 300% of meer, overlappen de zoeksuggesties vaak de links die onder het zoekveld staan. Deze krijgen wel focus waneer de zoeksuggesties nog open staan, maar deze focus is niet zichtbaar. Het is hierdoor onduidelijk waar je als bezoeker staat. Dit kan worden opgelost door de zoeksuggesties automatisch te sluiten wanneer je verder navigeert, of dat de focus eerst op een sluit-knop komt om deze zelf te verbergen. (Deze knop is namelijk niet meer in beeld wanneer je bent ingezoomd en wat verder naar beneden staat). Het is ook handig wanneer deze extra overlappende content altijd te sluiten is met de escape toets.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen

Wanneer ingezoomd op 400% vallen de (gefixeerde) knoppen onderaan de pagina over een groot deel van de content. Bijvoorbeeld een deel van de items in het ‘Informatie’-menu is hierdoor niet meer goed bereikbaar, omdat deze niet meer zichtbaar zijn op focus. Zie screenshot 9. Zie ook 1.4.4.

2.5 Input Modaliteiten
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.5.7: Dragging Movements (AA)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.5.8: Target Size (Minimum) (AA)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3 Begrijpelijk

3.2 Voorspelbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.2.6: Consistent Help (A)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.3 Assistentie bij invoer
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.3.7: Redundant Entry (A)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.8: Accessible Authentication (Minimum) (AA)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

Sample met getoetste webpagina's

 1. homepage - https://www.snn.nl/
 2. contact - https://www.snn.nl/contact
 3. subsidies voor particulieren - https://www.snn.nl/subsidies-voor-particulieren
 4. aanbod voor particulieren - https://www.snn.nl/subsidies-voor-particulieren/aanbod-voor-particulieren
 5. Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (incl. tabs, video) - https://www.snn.nl/subsidies-voor-particulieren/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000
 6. Starterslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021 - https://www.snn.nl/subsidies-voor-particulieren/starterslening-gemeente-noardeast-fryslan-2021
 7. zakelijke subsidies - https://www.snn.nl/zakelijke-subsidies
 8. aanbod zakelijk - https://www.snn.nl/subsidies-voor-zakelijk
 9. Subsidie Kansen Verzilveren voor Vakmanschap: School je personeel - https://www.snn.nl/zakelijke-subsidies/kansen-verzilveren-voor-vakmanschap-school-je-personeel
 10. Kennisbank - https://www.snn.nl/kennisbank
 11. Nieuws - https://www.snn.nl/nieuws
 12. Extra subsidiebudget beschikbaar voor fysieke investeringen Friese landbouwers - https://www.snn.nl/nieuws/extra-subsidiebudget-beschikbaar-voor-fysieke-investeringen-friese-landbouwers
 13. Raak geïnspireerd - https://www.snn.nl/raak-geinspireerd
 14. Succesvol ondernemer gooit roer om - https://www.snn.nl/raak-geinspireerd/succesvol-ondernemer-gooit-roer-om
 15. Agenda - https://www.snn.nl/agenda
 16. Werkplaats Netwerk Platteland - https://www.snn.nl/agenda/werkplaats-netwerk-platteland
 17. Programma’s - https://www.snn.nl/programmas
 18. RIS3: Strategie voor het Noorden (popups) - https://www.snn.nl/programmas/ris3-strategie-voor-het-noorden
 19. Northern Netherlands Alliance (SNN) - https://www.snn.nl/en
 20. Zoekresultaten (energie) - https://www.snn.nl/zoeken
 21. Nieuwsbrief - https://www.snn.nl/nieuwsbrief
 22. PDF bezwaarprocedure - https://www.snn.nl/sites/default/files/documents/bezwaar-en-beroep.pdf (via https://www.snn.nl/klachtenprocedure)
 23. PDF machtigingsformulier - https://www.snn.nl/sites/default/files/documents/Machtigingsformulier%20-%20particulier%20v2.pdf (via https://www.snn.nl/subsidies-voor-particulieren/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000)
 24. Willekeurige pagina 1 - https://www.snn.nl/zakelijke-subsidies/digitaliseringsvoucher-drenthe-2023
 25. Willekeurige pagina 2 - https://www.snn.nl/nieuws/meld-jouw-project-aan-voor-de-regiostars-awards

Webtechnologie

HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript,SVG,PDF

Onderbouwing van de evaluatie

Gebruikte systemen tijdens het onderzoek:

Screenshots

gefocusde checkboxes voor cookies
Figuur 1: het verschil tussen wel en niet gefocused is enkel kleur
datum tekst over foto
Figuur 2: het contrast van de datum op de foto is te laag
skiplink onder logo
Figuur 3: het logo valt over de skiplink heen
koppenlijst subsidiepagina
Figuur 4: de kophiërarchie klopt niet bij de samenvatting
gele focusrand op lichtblauwe achtergrond
Figuur 5: op zakelijke pagina's heeft de focusrand weinig contrast
codeview zoek submit knop
Figuur 6: de 'toepassen' knop is onzichtbaar maar krijgt wel focus
hoofdmenu ingezoomd met teksten door elkaar
Figuur 7: in het hoofdmenu gaan teksten door elkaar lopen bij toetsenbordnavigatie
sticky links in footer overlappen links
Figuur 8: de vaste links onderaan de pagina maken andere content onbereikbaar
ingezoomd op 400% subsidiepagina - submenu
Figuur 9: door de vaste links onderaan is het submenu deels onbruikbaar
ingezoomd op 400% subsidiepagina- paragraaf
Figuur 10: door de vaste content boven en onder is maar erg weinig tekstcontent leesbaar
tag loopt buiten beeld
Figuur 11: de tag loopt buiten beeld
velden bewerken in Acrobat
Figuur 12: de namen en volgorde van de velden zijn niet overal correct