Privacy statement

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Janita Top geleverde producten en diensten.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door mij kunnen worden verwerkt, betreffen:

  • Voornaam of voorletters en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Bankgegevens

Doeleinden gegevensgebruik

Ik  gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
  • Voor facturatie van de diensten
  • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Gegevens bewaren, aanpassen of verwijderen

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Mocht u uw gegevens willen aanpassen of verwijderen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen per e-mail op info@janitatop.nl.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Op deze website worden geen (tracking) cookies van derde partijen gebruikt, alleen functionele cookies voor de werking van de site.

Beveiliging

Ik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met mij opnemen, via info@janitatop.nl.

Dit privacy statement is opgesteld op 18 mei 2018